skip to main content

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng

2024    
10/07/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/07/2024
03/07/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/07/2024
26/06/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/06/2024
19/06/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2024
12/06/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2024
05/06/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2024
29/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2024
22/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2024
15/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2024
08/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2024
02/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2024
24/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2024
17/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2024
10/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2024
03/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/04/2024
27/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/03/2024
20/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/03/2024
13/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/03/2024
06/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/03/2024
28/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/02/2024
21/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/02/2024
15/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/02/2024
07/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/02/2024
31/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/01/2024
24/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/01/2024
17/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/01/2024
10/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/01/2024
03/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/01/2024
2023    
27/12/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/12/2023
20/12/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/12/2023
13/12/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/12/2023
06/12/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/12/2023
29/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/11/2023
22/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/11/2023
16/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/11/2023
08/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/11/2023
01/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/11/2023
25/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/10/2023
18/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/10/2023
11/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/10/2023
04/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/10/2023
27/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/09/2023
20/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/09/2023
13/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/09/2023
06/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/09/2023
30/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/08/2023
23/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/08/2023
16/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/08/2023
09/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/08/2023
02/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/08/2023
26/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/07/2023
19/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/07/2023
12/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/07/2023
05/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/07/2023
28/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/06/2023
21/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/06/2023
14/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/06/2023
07/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/06/2023
31/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/05/2023
24/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/05/2023
17/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/05/2023
10/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/05/2023
04/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/05/2023
26/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/04/2023
19/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/04/2023
12/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/04/2023
05/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/04/2023
29/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/03/2023
22/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/03/2023
15/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/03/2023
08/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/03/2023
01/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/03/2023
22/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/02/2023
15/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/02/2023
08/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/02/2023
01/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/02/2023
18/01/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/01/2023
11/01/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/01/2023
04/01/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/01/2023
2022    
28/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/12/2022
21/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/12/2022
14/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/12/2022
07/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/12/2022
30/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/11/2022
23/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/11/2022
16/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/11/2022
09/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/11/2022
02/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/11/2022
26/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/10/2022
19/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/10/2022
12/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/10/2022
05/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/10/2022
28/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/09/2022
21/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/09/2022
14/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/09/2022
07/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/09/2022
31/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/08/2022
24/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/08/2022
17/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/08/2022
11/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/08/2022
10/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/08/2022
03/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/08/2022
27/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/07/2022
20/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/07/2022
13/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/07/2022
06/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/07/2022
29/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/06/2022
22/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/06/2022
15/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/06/2022
08/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/06/2022
01/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/01/2022
25/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/05/2022
18/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/05/2022
11/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/05/2022
04/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/05/2022
27/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/04/2022
20/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/04/2022
13/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/04/2022
06/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/04/2022
30/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/03/2022
23/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/03/2022
16/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/03/2022
09/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/03/2022
02/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/03/2022
23/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/02/2022
16/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/02/2022
09/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/02/2022
07/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/02/2022
26/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/01/2022
19/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/01/2022
12/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/01/2022
05/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/01/2022
2021    
29/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/12/2021
22/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/12/2021
15/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/12/2021
08/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/12/2021
01/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/12/2021
24/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/11/2021
17/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/11/2021
10/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/11/2021
03/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/11/2021
27/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/10/2021
20/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/10/2021
13/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/10/2021
06/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/10/2021
29/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/09/2021
22/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/09/2021
15/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/09/2021
08/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/09/2021
01/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/09/2021
25/08/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/08/2021
18/08/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/08/2021
11/08/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/08/2021
04/08/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/08/2021
28/07/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/07/2021
21/07/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/07/2021
14/07/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/07/2021
07/07/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/07/2021
30/06/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/06/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/05/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/04/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/03/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/02/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/02/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/02/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/01/2021

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/12/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/11/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/10/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/09/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020

05/08/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/07/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/06/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/05/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/05/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/04/2020

Weekly Net asset value report – Valuation date 29th April 2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/04/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 01/04/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/03/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/03/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/02/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/02/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng – Ngày định giá 22/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/01/2020

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/01/2020

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/12/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/12/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 13/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/11/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/11/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 23/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/10/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/10/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/09/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/09/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/082019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/082019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/08/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/08/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/08/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/07/2019

Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

12/07/2019 Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/07/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/07/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/06/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/05/2019

Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/05/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tháng – Ngày định giá 30/04/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/04/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019

Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019