CƠ CẤU KINH DOANH CỦA CHUBB

Bảo hiểm ở Bắc Mỹ 
Các nghiệp vụ bảo hiểm của Chubb ở Bắc Mỹ phục vụ nhiều loại hình khách hàng từ các tập đoàn đa quốc gia lớn, các công ty tầm trung doanh nghiệp nhỏ đến các nhân giàu , người thu nhập trung bình nông dân. Các mảng nghiệp vụ của công ty ở Bắc Mỹ gồm: 

Nhóm Khách hàng Lớn 
Các sản phẩm bảo hiểm Tài sản Thiệt hại (P&C) thương mại dành cho thị trường các doanh nghiệp lớn, cung cấp qua kênh môi giới bán lẻ. 

Bảo hiểm thương mại
Các sản phẩm bảo hiểm P&C thương mại dành cho các công ty tầm trung, cung cấp qua kênh đại độc lập môi giới bán lẻ.

Nhóm Khách hàng Nhỏ
Các sản phẩm bảo hiểm P&C dành cho khách hàng thương mại nhỏ, cung cấp qua kênh đại độc lập môi giới bán lẻ.

Dịch vụ Rủi ro nhân
Các loại hình bảo hiểm nhân, bao gồm nhà, ô , tài sản giá trị cao, bảo hiểm trách nhiệm du thuyền, bảo hiểm cho nhân giàu hộ gia đình, cung cấp qua kênh đại độc lập.

Westchester
Các loại hình bảo hiểm P&C Thương mại theo hình thức vượt mức bồi thường mức dôi, cung cấp qua kênh môi giới bán sỉ.

Chubb Bermuda
Các hình thức bảo hiểm trách nhiệm, tài sản, rủi ro chính trị các chương trình tự bảo hiểm, cung cấp qua các công ty môi giới quốc tế lớn.

Nông nghiệp
Bảo hiểm cây trồng đối với rủi ro Mưa và Mưa đá, bảo hiểm trang trại và các loại hình bảo hiểm P&C khác, cung cấp qua đại lý và môi giới.

Bảo hiểm Hỗn hợp
Các loại hình bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm y tế bổ sung, bán qua đại lý thuộc công ty.

Bảo hiểm Phi nhân thọ ở Nước ngoài
Các hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường quốc tế của Chubb bao gồm hai loại hình kinh doanh chính: một loại qua kênh môi giới bán lẻ tại năm khu vực trên thế giới và loại kia là các loại hình nghiệp vụ vượt mức bồi thường và mức dôi (E&S) cung cấp qua môi giới trên thị trường bán sỉ Luân đôn và Lloyd’s. Các mảng nghiệp vụ của công ty gồm:

Quốc tế
Các loại hình bảo hiểm P&C (Tài sản và Thiệt hại), A&H (tai nạn và sức khỏe) và bảo hiểm cá nhân truyền thống và đặc thù, cung cấp qua môi giới bán lẻ, đại lý và các kênh khác tại năm khu vực:

Châu Âu
Các hoạt động tại Liên hiệp Anh và 18 nước khác gồm bảo hiểm P&C cho khách hàng thương mại và người tiêu dùng, bao gồm A&H và các sản phẩm bảo hiểm cá nhân đặc thù.

Châu Á Thái Bình Dương
Hoạt động trên 14 nước – trong đó 6 nước kinh doanh cả nhân thọ và phi nhân thọ - phục vụ khách hàng thương mại và người tiêu dùng với các sản phẩm P&C, A&H và cá nhân.

Châu Mỹ La Tinh
Hoạt động tại chín quốc gia, phục vụ khách hàng thương mại với các sản phẩm P&C và người tiêu dùng với các sản phẩm A&H và cá nhân.

Viễn Đông
Hoạt động ở Nhật Bản, phục vụ khách hàng thương mại với các sản phẩm P&C và người tiêu dùng với các sản phẩm A&H và cá nhân.

Á-Âu và Châu Phi
Hoạt động tại chín quốc gia, phục vụ khách hàng thương mại với các sản phẩm P&C và người tiêu dùng với các sản phẩm A&H và cá nhân.

Thị trường Toàn cầu của Chubb
Các loại hình P&C thương mại vượt mức bồi thường và mức dôi và A&H, cung cấp qua môi giới bán sỉ ở thị trường Luân đôn và thông qua Lloyd’s.

Tái bảo hiểm Toàn cầu
Hoạt động của Tái bảo hiểm Toàn cầu là tiếp thị các loại hình bảo hiểm của công ty ra thế giới thông qua thương hiệu Chubb Tempest Re, đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm tái bảo hiểm tài sản và thiệt hại cho nhiều loại hình công ty gốc khác nhau.

Bảo hiểm Nhân thọ
Chubb Nhân thọ cung cấp các loại hình bảo hiểm nhân thọ và tiết kiệm truyền thống để đáp ứng nhu cầu của cá nhân và nhóm, chủ yếu trên thị trường châu Á và Mỹ La tinh.