Công bố thông tin

2021  
05/05/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/05/2021
05/05/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/05/2021
28/04/2021 CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung lần 2 năm 2021
28/04/2021 CBPF – Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF
28/04/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/04/2021
28/04/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/04/2021
27/04/2021 Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Biên bản kiểm phiếu
  2. Biên bản họp
  3. Nghị quyết hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020
22/04/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/04/2021
22/04/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2021
19/04/2021 Báo cáo tài chính Quý I/2021 - Chubb Life FMC
  1. Báo cáo tài chính QI/2021
  2. Biên bản giải trình lợi nhuận QI/2021
16/04/2021 CBPF - Báo cáo thường niên năm 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb 
16/04/2021 CFMC - Báo cáo thường niên năm 2020 của Chubb Life FMC
16/04/2021 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý I/2021
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2021
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2021
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý I/2021
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý I/2021
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2021
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2021
14/04/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/04/2021
14/04/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/04/2021
08/04/2021 Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam(30/04) và Quốc Tế Lao Động (01/05) năm 2021
07/04/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/04/2021
07/04/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/04/2021
06/04/2021 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 03/2021
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 03/2021
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 03/2021
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 03/2021
05/04/2021 CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
  1. Thư mời tham dự AGM
  2. Chương trình AGM
  3. Phiếu biểu quyết
  4. Giấy ủy quyền tham dự
  5. Tài liệu AGM
  6. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Quỹ
  7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán CBPF 
05/04/2021 CBPF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
31/03/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/03/2021
31/03/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/03/2021
30/03/2021 CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2020
  1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2020
  2. Báo cáo tài chính Năm 2020
  3. Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2020
  4. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2020
  5. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Năm 2020
  6. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ Năm 2020
  7. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Năm 2020
  8. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 28 Năm 2020
  9. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2020
  10. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2020
30/03/2021 CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2020
  1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2020
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2020
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2020
24/03/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/03/2021
24/03/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/03/2021
17/03/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/03/2021
17/03/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/03/2021
10/03/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/03/2021
10/03/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/03/2021
05/03/2021 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 02/2021
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 02/2021
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 02/2021
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 02/2021
03/03/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/03/2021
03/03/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/03/2021
24/02/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/02/2021
24/02/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/02/2021
23/02/2021 CBPF -Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
17/02/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/02/2021
17/02/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/02/2021
05/02/2021 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 01/2021
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 01/2021
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 01/2021
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 01/2021
03/02/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/02/2021
03/02/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/02/2021
27/01/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/01/2021
27/01/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/01/2021
26/01/2021 CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2021
  1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1.2021
  2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1.2021
20/01/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/01/2021
20/01/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/01/2021
19/01/2021 Báo cáo tài chính Quý IV/2020 - Chubb Life FMC
  1. Báo cáo tài chính QIV/2020
  2. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2020
15/01/2021 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý IV/2020
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2020
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2020
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý IV/2020
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý IV/2020
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2020
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2020
13/01/2021 Báo cáo giá trị tài sản ròng  Tuần - Ngày định giá 13/01/2021
13/11/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/01/2021
6/1/2021 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 12/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 12/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 12/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 12/2020
6/1/2021 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/01/2021
6/1/2021 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/01/2021
2020 0
30/12/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/12/2020
30/12/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/12/2020
23/12/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 23/12/2020
23/12/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/12/2020
16/12/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/12/2020
16/12/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/12/2020
11/12/2020 Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch năm 2021
9/12/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/12/2020
9/12/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/12/2020
4/12/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 11/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 11/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 11/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 11/2020
2/12/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/12/2020
2/12/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/12/2020
25/11/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/11/2020
25/11/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/11/2020
18/11/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/11/2020
18/11/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/11/2020
11/11/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/11/2020
11/11/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/11/2020
5/11/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 10/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 10/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 10/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 10/2020
5/11/2020 CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2020
  1. Biên bản họp Q4.2020
  2. Nghị Quyết Họp Q4.2020
4/11/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/11/2020
4/11/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/11/2020
28/10/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/10/2020
28/10/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/10/2020
21/10/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 21/10/2020
21/10/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/10/2020
20/10/2020 Báo cáo tài chính Quý III/2020 - Chubb Life FMC
  1. Báo cáo tài chính QIII/2020
  2. Biên bản giải trình lợi nhuận QIII/2020
14/10/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/10/2020
14/10/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/10/2020
14/10/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý III/2020
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2020
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý III/2020
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý III/2020
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý III/2020
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý III/2020
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý III/2020
7/10/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/10/2020
7/10/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/10/2020
5/10/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 09/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 09/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 09/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 09/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 09/2020
30/09/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/09/2020
30/09/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/09/2020
23/09/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 23/09/2020
23/09/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/09/2020
16/09/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/09/2020
16/09/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/09/2020
9/9/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/09/2020
9/9/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/09/2020
4/9/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 08/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 08/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 08/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 08/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 08/2020
3/9/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/09/2020
3/9/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/09/2020
26/08/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/08/2020
26/08/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/08/2020
19/08/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/08/2020
19/08/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/08/2020
19/08/2020 Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
14/08/2020 CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2020-Chubb Life FMC
  1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2020
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2020
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên 2020
14/08/2020 CBPF - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2020- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
14/08/2020 CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2020
  1. Biên bản họp Q3.2020
  2. Nghị Quyết Họp Q3.2020
12/8/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/08/2020
12/8/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/08/2020
5/8/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 07/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 07/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 07/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 07/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 07/2020
5/8/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/08/2020
5/8/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020
30/07/2020 Báo cáo Bán niên Năm 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2020
  2. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Bán niên 2020
  3. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ PL28 Bán niên 2020
  4. Báo cáo tài chính Bán niên 2020
  5. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2020
  6. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2020
29/07/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/07/2020
29/07/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/07/2020
24/07/2020 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
24/07/2020 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Chubb Life FMC
22/07/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/07/2020
22/07/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/07/2020
20/07/2020 Báo cáo tài chính Quý II/2020 - Chubb Life FMC
  1. Báo cáo tài chính QII/2020
  2. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2020
15/07/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý II/2020
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quyacute; II/2020
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý II/2020
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý II/2020
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý II/2020
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý II/2020
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý II/2020
15/07/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/07/2020
15/07/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/07/2020
8/7/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/07/2020
8/7/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/07/2020
3/7/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 06/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 06/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 06/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 06/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 06/2020
1/7/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 01/07/2020
1/7/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/07/2020
24/06/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/06/2020
24/06/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/06/2020
17/06/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/06/2020
17/06/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/06/2020
10/6/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/06/2020
10/6/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/06/2020
5/6/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 05/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 05/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 05/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 05/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 05/2020
3/6/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/06/2020
3/6/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/06/2020
29/05/2020 CBPF - Thông báo sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá Quỹ CBPF hiệu lực 29/05/2020
29/05/2020 CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2020
  1. Biên bản họp Q2.2020
  2. Nghị Quyết Họp Q2.2020
27/05/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/05/2020
27/05/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/05/2020
20/05/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/05/2020
20/05/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/05/2020
13/05/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 13/05/2020
13/05/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/05/2020
6/5/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 04/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 04/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 04/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 04/2020
6/5/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/05/2020
6/5/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/05/2020
4/5/2020 CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung
4/5/2020 CBPF – Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF
29/04/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/04/2020
29/04/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/04/2020
28/04/2020 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb 2020
27/04/2020 Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Biên bản kiểm phiếu
  2. Biên bản họp
  3. Nghị quyết hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019
22/04/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2020
22/04/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/04/2020
20/04/2020 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q1.2020
20/04/2020 Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q1.2020
16/04/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý I/2020
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2020
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2020
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý I/2020
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý I/2020
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2020
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2020
15/04/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/04/2020
15/04/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/04/2020
15/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb 
15/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019 của Chubb Life FMC
10/4/2020 CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
  1. Thư mời tham dự AGM
  2. Chương trình AGM
  3. Phiếu biểu quyết
  4. Giấy ủy quyền tham dự
  5. Tài liệu AGM
10/4/2020 CBPF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
8/4/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/04/2020
8/4/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/04/2020
7/4/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 03/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 03/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 03/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 03/2020
1/4/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/04/2020
1/4/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 01/04/2020
30/03/2020 CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2019
  1. Báo cáo Kiểm toán Năm 2019
  2. Báo cáo tài chính Năm 2019
  3. Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2019
  4. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2019
  5. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Năm 2019
  6. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ Năm 2019
  7. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Năm 2019
  8. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục28 Năm 2019
  9. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2019
  10. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2019
30/03/2020 CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2019
  1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2019
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2019
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2019
25/03/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/03/2020
25/03/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/03/2020
18/03/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/03/2020
18/03/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/03/2020
17/03/2020 Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam(30/04) và Quốc Tế Lao Động (01/05) năm 2020
11/3/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/03/2020
11/03/202 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/03/2020
6/3/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 02/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 02/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 02/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 02/2020
4/3/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/03/2020
4/3/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/03/2020
4/3/2020 CBPF - Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ sửa đổi bổ sung
4/3/2020 CBPF - Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung
4/3/2020 CBPF - Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ
26/02/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/02/2020
26/02/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/02/2020
26/02/2020 CFMC - Thông báo Bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life
25/02/2020 CBPF - Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
20/02/2020 CBPF - Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020
20/02/2020 CBPF - Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020
19/02/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/02/2020
19/02/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/02/2020
18/02/2020 CBPF- Thông báo thay đổi nhân viên điều hành quỹ
14/02/2020 CBPF - Báo cáo về hoạt động của Quỹ TT183 - Quý 4.2019
12/2/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/02/2020
12/2/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/02/2020
7/2/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 01/2020
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 01/2020
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 01/2020
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 01/2020
5/2/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/02/2020
5/2/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/02/2020
5/2/2020 Đính chính thông tin Miễn nhiệm Giám đốc Công ty
5/2/2020 Đính chính thông tin Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
30/01/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/01/2020
30/01/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/01/2020
22/01/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/01/2020
22/01/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/01/2020
21/01/2020 Thông báo Bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
20/01/2020 Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q4.2019
20/01/2020 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q4.2019
15/01/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 4/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý 4/2019
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 4/2019
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 4/2019
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 4/2019
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Qúy 4//2019
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 4/2019
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 4/2019
15/01/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/01/2020
15/01/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/01/2020
10/1/2020 CBPF- Thông báo thay đổi nhân viên điều hành quỹ
10/1/2020 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020
8/1/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/01/2020
8/1/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/01/2020
8/1/2020 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 12/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 12/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 12/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 12/2019
2/1/2020 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/01/2020
2/1/2020 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/01/2020
2019 0
25/12/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/12/2019
25/12/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/12/2019
18/12/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/12/2019
18/12/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/12/2019
16/12/2019 Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2020
16/12/2019 Thông báo về việc thay đổi cán bộ phụ trách phòng chống rửa tiền
16/12/2019 Thông báo về việc thay đổi Giám đốc Công ty
13/12/2019 Thông báo về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin
11/12/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/12/2019
11/12/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/12/2019
5/12/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 11/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 11/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 11/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 11/2019
4/12/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/12/2019
4/12/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/12/2019
27/11/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/11/2019
27/11/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/11/2019
20/11/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/11/2019
20/11/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/11/2019
13/11/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/11/2019
13/11/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 13/11/2019
7/11/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 10/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 10/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 10/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 10/2019
6/11/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/11/2019
6/11/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/11/2019
30/10/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/10/2019
30/10/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/10/2019
23/10/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/10/2019
23/10/2019 Weekly Net asset value report – Valuation date 23th Oct 2019
18/10/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q3.2019
18/10/2019 Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q3.2019
18/10/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 3/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý 3/2019
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 3/2019
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 3/2019
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 3/2019
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Qúy 3//2019
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 3/2019
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 3/2019
16/10/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/10/2019
16/10/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/10/2019
9/10/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/10/2019
9/10/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/10/2019
8/10/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
8/10/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
7/10/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 9/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 9/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 9/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 9/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 9/2019
2/10/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/10/2019
2/10/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/10/2019
25/09/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/09/2019
25/09/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/09/2019
18/09/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/09/2019
18/09/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/09/2019
11/9/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/09/2019
11/9/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/09/2019
9/9/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 8/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 8/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 8/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 8/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 8/2019
4/9/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/09/2019
4/9/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/09/2019
28/08/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/082019
28/08/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/082019
27/08/2019 Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
21/08/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019
21/08/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 21/08/2019
16/08/2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2019- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
15/08/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ
14/08/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/08/2019
14/08/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/08/2019
14/08/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên 2019
14/08/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2019
14/08/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2019
9/8/2019 Báo cáo Bán niên Năm 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2019
  2. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Bán niên 2019
  3. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ Bán niên 2019
  4. Báo cáo tài chính Bán niên 2019
  5. Thuyết minh báo cáo tài chính Bán niên 2019
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2019
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2019
9/8/2019 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
7/8/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 7/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 7/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 7/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 7/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 7/2019
7/8/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/08/2019
7/8/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/08/2019
31/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/07/2019
31/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/07/2019
25/07/2019 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
24/07/2019 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Chubb Life FMC
24/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/07/2019
24/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/07/2019
19/07/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 2/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính Quý 2/2019
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2/2019
  3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 2/2019
  4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 2/2019
  5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Qúy 2//2019
  6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 2/2019
  7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 2/2019
19/07/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q2.2019
19/07/2019 Báo cáo tài chính Q2.2019
17/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/07/2019
17/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/07/2019
12/7/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
12/7/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
12/7/2019 Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
11/7/2019 Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
10/7/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/07/2019
10/7/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/07/2019
5/7/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 6/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 6/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 6/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 6/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 6/2019
3/7/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/07/2019
3/7/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/07/2019
28/06/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người có liên quan của Người nội bộ
26/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/06/2019
26/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/06/2019
19/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2019
19/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/06/2019
18/06/2019 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ CBPF
17/06/2019 Thông báo Thay đổi Phó Chủ tịch Công ty
12/6/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2019
12/6/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/06/2019
7/6/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 5/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 5/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 5/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 5/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 5/2019
5/6/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2019
5/6/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/06/2019
4/6/2019 Thông báo Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên
4/6/2019 Thông báo Miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
29/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019 Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
22/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2019
22/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/05/2019
15/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2019
15/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/05/2019
8/5/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2019
8/5/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/05/2019
7/5/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 4/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
  1. Báo cáo tài chính tháng 4/2019
  2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 4/2019
  3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 4/2019
  4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 4/2019
2/5/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2019
2/5/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/05/2019
2/5/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/04/2019
2/5/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tháng – Ngày định giá 30/04/2019
24/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2019
24/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/04/2019
19/04/2019 Báo cáo tài chính Q1.2019
17/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019
17/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019
10/4/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019
10/4/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019
9/4/2019 Thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ CBPF
5/4/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
5/4/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI)
5/4/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb(CBPF)
4/4/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
4/4/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
4/4/2019 Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
30/01/2019 Thông báo Bổ nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ
11/1/2019 Biên bản tổng hợp ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb(CBPF)
8/1/2019 Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)