Công bố thông tin

2024
15/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2024
15/05/2024   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2024
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q2/2024
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q2/2024
08/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2024
07/05/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/05/2024   CBPF- Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF năm 2024-Đính chính
02/05/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2024
02/05/2024   CBTT miễn nhiệm Kiểm toán nội bộ Công ty QLQ Chubb Life
26/04/2024   CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty 
26/04/2024   Thông báo thay đổi Chủ tịch Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life
26/04/2024   CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung năm 2024
26/04/2024   CBPF- Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF năm 2024
25/04/2024   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023
24/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2024
19/04/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2024
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2024
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2024
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2024
19/04/2024   CBPF - Thông báo lịch nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động năm 2024
17/04/2024   CBPF -  Báo cáo thường niên Quỹ CBPF năm 2023
17/04/2024   CFMC - Báo cáo thường niên Công ty QLQ Chubb Life năm 2023
17/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2024
17/04/2024   Báo cáo tài chính Quý I/2024 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QI/2024
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QI/2024
10/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2024
10/04/2024   Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024
10/04/2024   Chubb Life FMC  nhận đơn xin từ nhiệm của Kiểm toán nội bộ Công ty
05/04/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
03/04/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/04/2024
01/04/2024   CBPF - Thông báo Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2023 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
01/04/2024   CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2023 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
    1. Tài liệu AGM
    2. Phiếu lấy ý kiến
    3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán CBPF năm 2023
29/03/2024   CBPF - Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2023
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2023
29/03/2024   CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2023
    1. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2023
    2. Báo cáo  tài chính Kiểm toán Năm 2023
    3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2023
27/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/03/2024
20/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/03/2024
19/03/2024   CBPF - Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Năm 2023
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2023
     2. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 25 Năm 2023
    3. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2023
13/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/03/2024
06/03/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
06/03/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/03/2024
01/03/2024   CBPF - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ CBPF năm 2023
28/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/02/2024
21/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/02/2024
15/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/02/2024
07/02/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/02/2024
07/02/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
31/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/01/2024
30/01/2024   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2024
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1/2024
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1/2024
29/01/2024   CFMC - Báo cáo quản trị Công ty năm 2023
24/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/01/2024
18/01/2023   Báo cáo tài chính Quý IV/2023 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIV/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIV/2023
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2023
18/01/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2023
17/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/01/2024
15/01/2024   Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024
10/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/01/2024
05/01/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
03/01/2024   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/01/2024
2023    
27/12/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/12/2023
27/12/2023   Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2024
20/12/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/12/2023
13/12/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/12/2023
07/12/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
06/12/203   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/12/2023
29/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/11/2023
22/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/11/2023
17/11/2023   Công bố thông tin Nghị quyết  Chủ sở hữu của Chubb Life FMC 
16/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/11/2023
08/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/11/2023
07/11/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
03/11/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q4/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q4/2023
01/11/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/11/2023
25/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/10/2023
19/10/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý III/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý III/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý III/2023
19/10/2023   Báo cáo tài chính Quý III/2023 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIII/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIII/2023
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIII/2023
18/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/10/2023
11/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/10/2023
05/10/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 09/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
04/10/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/10/2023
27/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/09/2023
20/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/09/2023
13/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/09/2023
11/09/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 08/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
06/09/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/09/2023
30/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/08/2023
23/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/08/2023
16/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/08/2023
14/08/2023   CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2023-Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2023
    2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2023
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận bán niên 2023
14/08/2023   CBPF - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2023- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
14/08/2023   Báo cáo Bán niên Năm 2023 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2023
    2. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ PL25 Bán niên 2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2023
09/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/08/2023
07/08/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 07/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
03/08/2023   CFMC - CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty QLQ Chubb Life
03/08/2023   CBPF - CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
02/08/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/08/2023
31/07/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q3/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q3/2023
26/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/07/2023
25/07/2023   CFMC - Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2023
19/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/07/2023
19/07/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý II/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý II/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý II/2023
18/07/2023   Báo cáo tài chính Quý II/2023 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QII/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QII/2023
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2023
12/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/07/2023
11/07/2023   CBTT Nghị Quyết thay đổi Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật của Chubb Life FMC
07/07/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 06/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
05/07/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/07/2023
02/07/2023   CBTT Nghị Quyết thay đổi Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật của Chubb Life FMC
29/06/2023   CBPF -công bố thông tin về Khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư tại kỳ định giá 28/06/2023
28/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/06/2023
22/06/2023   CBPF-CBTT sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ CBPF tại kỳ định giá 21/06/2023
21/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/06/2023
19/06/2023   CBTT về việc nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 
14/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/06/2023
07/06/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/06/2023
07/06/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 05/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
31/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/05/2023
30/05/2023   Thông báo thay đổi mẫu con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Công ty QLQ Chubb Life
24/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/05/2023
17/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/05/2023
16/05/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q2/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q2/2023
10/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/05/2023
09/05/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
04/05/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/05/2023
26/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/04/2023
26/04/2023   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022
19/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/04/2023
19/04/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2023
19/04/2023   Báo cáo tài chính Quý I/2023 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QI/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QI/2023
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QI/2023
18/04/2023   Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam(30/04) và Quốc Tế Lao Động (01/05) năm 2023
17/04/2023   CBPF -  Báo cáo thường niên Quỹ CBPF năm 2022
17/04/2023   CFMC - Báo cáo thường niên Công ty QLQ Chubb Life năm 2022
12/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/04/2023
07/04/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
05/04/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/04/2023
03/04/2023   CBPF - Thông báo Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2022 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
03/04/2023   CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2022 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
    1. Tài liệu AGM
    2. Phiếu lấy ý kiến
    3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán CBPF năm 2022
30/03/2023   CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2022
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2022
    2.Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2022
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2022
    4. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 25 Năm 2022
    5. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2022
    6. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2022
30/03/2023   CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2022
    1. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2022
    2. Báo cáo  tài chính Kiểm toán Năm 2022
    3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2022
29/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/03/2023
22/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/03/2023
15/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/03/2023
08/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/03/2023
07/03/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
02/03/2023   CBPF - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ CBPF năm 2022
01/03/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/03/2023
22/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/02/2023
22/02/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1/2023
15/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/02/2023
08/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/02/2023
07/02/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
01/02/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/02/2023
30/01/2023   CFMC - Báo cáo quản trị Công ty năm 2022
18/01/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2022
18/01/2023   Báo cáo tài chính Quý IV/2022 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIV/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIV/2022
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2022
18/01/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/01/2023
12/01/2023   CBPF -công bố thông tin về Khắc phục sai lệch phát sinh trong cơ cấu danh mục đầu tư tại kỳ định giá 11/01/2023
11/01/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/01/2023
09/01/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
04/01/2023   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/01/2023
     
     
     
04/01/2023   CBPF-CBTT sai lệch trong cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ CBPF tại kỳ định giá 31/12/2022
2022
28/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/12/2022
21/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/12/2022
14/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/12/2022
07/12/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/12/2022
05/12/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
30/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/11/2022
23/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/11/2022
16/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/11/2022
09/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/11/2022
07/11/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
03/11/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q4/2022
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q4/2022
02/11/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/11/2022
01/11/2022   CBTT bổ nhiệm thành viên bộ phận KSNB Công ty QLQ Chubb Life từ ngày 01/11/2022
01/11/2022   Thông báo thay đổi Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ Công ty từ 01/11/2022
26/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/10/2022
24/10/2022   CBTT bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty
19/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/10/2022
18/10/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý III/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý III/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý III/2022
18/10/2022   Báo cáo tài chính Quý III/2022 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIII/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIII/2022
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIII/2022
12/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/10/2022
11/10/2022   CBTT miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty
07/10/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 9/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
05/10/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/10/2022
28/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/09/2022
21/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/09/2022
21/09/2022   Chubb Life FMC  nhận đơn xin từ nhiệm của KSV Công ty
14/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/09/2022
09/09/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 8/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/09/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/09/2022
31/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/08/2022
24/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/08/2022
17/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/08/2022
16/08/2022   CBTT bổ nhiệm thành viên bộ phận KSNB Công ty QLQ Chubb Life
11/08/2022   CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2022-Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2022
    2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2022
11/08/2022   CBPF - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2022- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
11/08/2022   Báo cáo Bán niên Năm 2022 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2022
    2. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ PL25 Bán niên 2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2022
11/08/2022   Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
11/08/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q3/2022
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q3/2022
10/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/08/2022
04/08/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 7/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
03/08/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/08/2022
02/08/2022   CFMC - CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty QLQ Chubb Life
02/08/2022   CBPF - CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
27/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/07/2022
20/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/07/2022
18/07/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý II/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý II/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý II/2022
15/07/2022   Báo cáo tài chính Quý II/2022 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QII/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QII/2022
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2022
15/07/2022   Thông báo miễn nhiệm thành viên kiểm soát nội bộ Công ty
13/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/07/2022
07/07/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 6/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
06/07/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/07/2022
29/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/06/2022
22/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/06/2022
15/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/06/2022
08/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/06/2022
07/06/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 5/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
01/06/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/06/2022
25/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/05/2022
18/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/05/2022
16/05/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q2/2022
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q2/2022
11/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/05/2022
10/05/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 4/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
04/05/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/05/2022
04/05/2022   Chubb Life FMC nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp của Sở KH&ĐT TP.HCM
28/04/2022   CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung năm 2022
28/04/2022   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2021
27/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/04/2022
20/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/04/2022
19/04/2022   Báo cáo tài chính Quý I/2022 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QI/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính QI/2022
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QI/2022
19/04/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2022
15/04/2022   CBPF -  Báo cáo thường niên Quỹ CBPF năm 2021
15/04/2022   CFMC - Báo cáo thường niên Công ty QLQ Chubb Life năm 2021
13/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/04/2022
07/04/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 3/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
06/04/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/04/2022
05/04/2022   Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam(30/04) và Quốc Tế Lao Động (01/05) năm 2022
01/04/2022   CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2021 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
    1. Tài liệu AGM
    2. Phiếu lấy ý kiến
    3. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Quỹ
    4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán CBPF năm 2021
01/04/2022   CBPF - Thông báo Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2021 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
30/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/03/2022
29/03/2022   CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2021
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2021
    2.Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2021
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2021
    4. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 25 Năm 2021
    5. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2021
    6. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2021
29/03/2022   CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2021
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2021
    2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2021
    3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2021
23/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/03/2022
16/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/03/2022
16/03/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1/.2022
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1/2022
09/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/03/2022
07/03/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 2/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
03/03/2022   CBPF - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ CBPF năm 2021
02/03/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/03/2022
01/03/2022   Chubb Life FMC: Giấy phép điều chỉnh do  thay đổi thông tin Người Đại diện Pháp luật Công ty
23/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/02/2022
16/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/02/2022
10/02/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 1/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
09/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/02/2022
07/02/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/02/2022
26/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/01/2022
25/01/2022   Bản cáo bạch sửa đổi bổ sung của Quỹ CBPF - Hiệu lực từ ngày 25/01/2022
19/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/01/2022
18/01/2022   Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022  của Quỹ CBPF 
18/01/2022   Báo cáo tài chính Quý IV/2021 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIV/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2021
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2021
18/01/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2021
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2021
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2021
12/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/01/2022
10/01/2022   CBPF- Thông báo sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch Quỹ CBPF năm 2022
    1. Thông báo sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch quỹ CBPF
    2. Phụ lục sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch Quỹ CBPF
07/01/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
05/01/2022   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/01/2022
 

 

2021
29/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/12/2021
22/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/12/2021
20/12/2021   Chubb Life FMC: Giấy phép điều chỉnh thay đổi Chủ tịch đồng thời là Người Đại diện Pháp luật Công ty
20/12/2021   Thông báo thay đổi Chủ tịch Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life
20/12/2021   Thông báo đăng ký lại người công bố thông tin của Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life
20/12/2021   Thông báo điều chỉnh Danh sách cán bộ quản trị rủi ro Công ty Quản lý Quỹ Chubb Life
20/12/2021   Báo cáo cập nhật về cơ cấu tổ chức của Công ty Quản lý Quỹ Chubb Life
17/12/2021   Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2022  của Quỹ CBPF (01/01/2022)
15/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/12/2021
8/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/12/2021
6/12/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1/12/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/12/2021
30/11/2021   Nghị quyết của Chủ sở hữu và Điều lệ sửa đổi của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life
    1. Công bố Nghị quyết của Chủ sở hữu và Điều lệ sửa đổi của Công ty
    2. Nghị Quyết của Chủ sở hữu
    3. Điều lệ sửa đổi của Công ty 
24/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/11/2021
17/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/11/2021
10/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/11/2021
5/11/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q4.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q4.2021
5/11/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
3/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/11/2021
27/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/10/2021
20/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/10/2021
19/10/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý III/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2021
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý III/2021
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý III/2021
18/10/2021   Báo cáo tài chính Quý III/2021 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIII/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2021
13/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/10/2021
7/10/2021   Thông báo thay đổi Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ Công ty từ 06/10/2021
6/10/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 09/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
6/10/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/10/2021
29/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/09/2021
22/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/09/2021
15/09/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/09/2021
8/9/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/09/2021
8/9/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 08/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1/9/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/09/2021
25/08/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/08/2021
20/08/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q3.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q3.2021
18/08/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/08/2021
16/08/2021   Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
13/08/2021   CBPF- Thông báo thay đổi nhân viên điều hành quỹ từ ngày 13/08/2021
13/08/2021   CBPF - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2021- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
13/18/2021   CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2021-Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2021
    2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2021
    3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên 2021
12/8/2021   Báo cáo Bán niên Năm 2021 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2021
    2. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ PL25 Bán niên 2021
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2021
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2021
11/8/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/08/2021
5/8/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 07/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
4/8/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/08/2021
28/07/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/07/2021
21/07/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/07/2021
19/07/2021   Báo cáo tài chính Quý II/2021 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QII/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2021
    3. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2021
19/07/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý II/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2021
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý II/2021
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý II/2021
14/07/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/07/2021
7/7/2021   CFMC - CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty QLQ Chubb Life
7/7/2021   CBPF - CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
7/7/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/07/2021
5/7/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 06/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
30/06/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/06/2021
23/06/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/06/2021
22/06/2021   CFMC – Điều lệ Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life sửa đổi bổ sung  năm 2021
22/06/2021   CFMC – Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life
16/06/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/06/2021
9/6/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/06/2021
5/6/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 05/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
02/06/1021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/06/2021
31/05/2021   CBPF – Bản cáo bạch  Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung  năm 2021
31/05/2021   CBPF – Bản cáo bạch tóm tắt CBPF sửa đổi bổ sung  năm 2021
31/05/2021   CBPF – Thông báo sửa đổi bổ sung Bản cáo bạch Quỹ CBPF 2021
26/05/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/05/2021
19/05/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/05/2021
12/5/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/05/2021
12/5/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/05/2021
10/5/2021   CBPF - Thông báo sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá Quỹ CBPF hiệu lực 10/05/2021
10/5/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q2.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q2.2021
7/5/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 04/2021
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 04/2021
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 04/2021
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 04/2021
5/5/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/05/2021
5/5/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/05/2021
28/04/2021   CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung lần 2 năm 2021
28/04/2021   CBPF – Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF
28/04/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/04/2021
28/04/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/04/2021
27/04/2021   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Biên bản họp
    3. Nghị quyết hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020
22/04/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/04/2021
22/04/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2021
19/04/2021   Báo cáo tài chính Quý I/2021 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QI/2021
    2. Biên bản giải trình lợi nhuận QI/2021
16/04/2021   CBPF - Báo cáo thường niên năm 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb 
16/04/2021   CFMC - Báo cáo thường niên năm 2020 của Chubb Life FMC
16/04/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý I/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2021
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2021
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý I/2021
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý I/2021
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2021
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2021
14/04/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/04/2021
14/04/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/04/2021
8/4/2021   Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam(30/04) và Quốc Tế Lao Động (01/05) năm 2021
7/4/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/04/2021
7/4/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/04/2021
6/4/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 03/2021
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 03/2021
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 03/2021
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 03/2021
5/4/2021   CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
    1. Thư mời tham dự AGM
    2. Chương trình AGM
    3. Phiếu biểu quyết
    4. Giấy ủy quyền tham dự
    5. Tài liệu AGM
    6. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Quỹ
    7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán CBPF 
5/4/2021   CBPF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
31/03/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/03/2021
31/03/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/03/2021
30/03/2021   CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2020
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2020
    2. Báo cáo tài chính Năm 2020
    3. Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2020
    4. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2020
    5. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Năm 2020
    6. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ Năm 2020
    7. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Năm 2020
    8. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 28 Năm 2020
    9. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2020
    10. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2020
30/03/2021   CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2020
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2020
    2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2020
    3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2020
24/03/2021   CBTT về việc nhận quyết định xử phạt thuế của Công ty
24/03/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/03/2021
24/03/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/03/2021
17/03/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/03/2021
17/03/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/03/2021
10/3/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/03/2021
10/3/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/03/2021
5/3/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 02/2021
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 02/2021
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 02/2021
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 02/2021
3/3/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/03/2021
3/3/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/03/2021
24/02/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/02/2021
24/02/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/02/2021
23/02/2021   CBPF -Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
17/02/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/02/2021
17/02/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/02/2021
5/2/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 01/2021
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 01/2021
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 01/2021
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 01/2021
3/2/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/02/2021
3/2/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/02/2021
27/01/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/01/2021
27/01/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/01/2021
26/01/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1.2021
20/01/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/01/2021
20/01/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/01/2021
19/01/2021   Báo cáo tài chính Quý IV/2020 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIV/2020
    2. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2020
15/01/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý IV/2020
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2020
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2020
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý IV/2020
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý IV/2020
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2020
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2020
13/01/2021   Báo cáo giá trị tài sản ròng  Tuần - Ngày định giá 13/01/2021
13/11/2021   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/01/2021
6/1/2021   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 12/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 12/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 12/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 12/2020
6/1/2021   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/01/2021
6/1/2021   2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2021
2020    
30/12/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/12/2020
30/12/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/12/2020
23/12/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 23/12/2020
23/12/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/12/2020
16/12/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/12/2020
16/12/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/12/2020
11/12/2020   Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch năm 2021
9/12/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/12/2020
9/12/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/12/2020
4/12/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 11/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 11/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 11/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 11/2020
2/12/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/12/2020
2/12/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/12/2020
25/11/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/11/2020
25/11/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/11/2020
18/11/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/11/2020
18/11/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/11/2020
11/11/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/11/2020
11/11/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/11/2020
5/11/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 10/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 10/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 10/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 10/2020
5/11/2020   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2020
    1. Biên bản họp Q4.2020
    2. Nghị Quyết Họp Q4.2020
4/11/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/11/2020
4/11/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/11/2020
28/10/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/10/2020
28/10/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/10/2020
21/10/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 21/10/2020
21/10/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/10/2020
20/10/2020   Báo cáo tài chính Quý III/2020 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QIII/2020
    2. Biên bản giải trình lợi nhuận QIII/2020
14/10/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/10/2020
14/10/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/10/2020
14/10/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý III/2020
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2020
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý III/2020
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý III/2020
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý III/2020
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý III/2020
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý III/2020
7/10/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/10/2020
7/10/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/10/2020
5/10/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 09/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 09/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 09/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 09/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 09/2020
30/09/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/09/2020
30/09/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/09/2020
23/09/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 23/09/2020
23/09/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/09/2020
16/09/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/09/2020
16/09/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/09/2020
9/9/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/09/2020
9/9/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/09/2020
4/9/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 08/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 08/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 08/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 08/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 08/2020
3/9/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/09/2020
3/9/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/09/2020
26/08/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/08/2020
26/08/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/08/2020
19/08/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/08/2020
19/08/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/08/2020
19/08/2020   Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
14/08/2020   CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2020-Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2020
    2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2020
    3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên 2020
14/08/2020   CBPF - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2020- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
14/08/2020   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2020
    1. Biên bản họp Q3.2020
    2. Nghị Quyết Họp Q3.2020
12/8/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/08/2020
12/8/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/08/2020
5/8/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 07/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 07/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 07/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 07/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 07/2020
5/8/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/08/2020
5/8/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/08/2020
30/07/2020   Báo cáo Bán niên Năm 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2020
    2. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Bán niên 2020
    3. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ PL28 Bán niên 2020
    4. Báo cáo tài chính Bán niên 2020
    5. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2020
    6. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2020
29/07/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/07/2020
29/07/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/07/2020
24/07/2020   Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
24/07/2020   Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Chubb Life FMC
22/07/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/07/2020
22/07/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/07/2020
20/07/2020   Báo cáo tài chính Quý II/2020 - Chubb Life FMC
    1. Báo cáo tài chính QII/2020
    2. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2020
15/07/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý II/2020
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quyacute; II/2020
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý II/2020
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý II/2020
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý II/2020
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý II/2020
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý II/2020
15/07/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/07/2020
15/07/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/07/2020
8/7/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/07/2020
8/7/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/07/2020
3/7/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 06/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 06/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 06/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 06/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 06/2020
1/7/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 01/07/2020
1/7/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/07/2020
24/06/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/06/2020
24/06/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/06/2020
17/06/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/06/2020
17/06/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/06/2020
10/6/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/06/2020
10/6/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/06/2020
5/6/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 05/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 05/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 05/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 05/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 05/2020
3/6/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/06/2020
3/6/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/06/2020
29/05/2020   CBPF - Thông báo sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá Quỹ CBPF hiệu lực 29/05/2020
29/05/2020   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2020
    1. Biên bản họp Q2.2020
    2. Nghị Quyết Họp Q2.2020
27/05/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/05/2020
27/05/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/05/2020
20/05/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/05/2020
20/05/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/05/2020
13/05/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 13/05/2020
13/05/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/05/2020
6/5/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 04/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 04/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 04/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 04/2020
6/5/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/05/2020
6/5/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/05/2020
4/5/2020   CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung
4/5/2020   CBPF – Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF
29/04/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/04/2020
29/04/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/04/2020
28/04/2020   Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb 2020
27/04/2020   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Biên bản họp
    3. Nghị quyết hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019
22/04/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/04/2020
22/04/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/04/2020
20/04/2020   Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q1.2020
20/04/2020   Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q1.2020
16/04/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý I/2020
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2020
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2020
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý I/2020
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Quý I/2020
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2020
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2020
15/04/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/04/2020
15/04/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/04/2020
15/04/2020   Báo cáo thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb 
15/04/2020   Báo cáo thường niên năm 2019 của Chubb Life FMC
10/4/2020   CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
    1. Thư mời tham dự AGM
    2. Chương trình AGM
    3. Phiếu biểu quyết
    4. Giấy ủy quyền tham dự
    5. Tài liệu AGM
10/4/2020   CBPF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
8/4/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/04/2020
8/4/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/04/2020
7/4/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 03/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 03/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 03/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 03/2020
1/4/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 01/04/2020
1/4/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 01/04/2020
30/03/2020   CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2019
    1. Báo cáo Kiểm toán Năm 2019
    2. Báo cáo tài chính Năm 2019
    3. Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2019
    4. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2019
    5. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Năm 2019
    6. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ Năm 2019
    7. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Năm 2019
    8. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục28 Năm 2019
    9. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2019
    10. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2019
30/03/2020   CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2019
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2019
    2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2019
    3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2019
25/03/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/03/2020
25/03/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/03/2020
18/03/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/03/2020
18/03/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/03/2020
17/03/2020   Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam(30/04) và Quốc Tế Lao Động (01/05) năm 2020
11/3/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/03/2020
11/03/202   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/03/2020
6/3/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 02/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 02/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 02/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 02/2020
4/3/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/03/2020
4/3/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/03/2020
4/3/2020   CBPF - Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ sửa đổi bổ sung
4/3/2020   CBPF - Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung
4/3/2020   CBPF - Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ
26/02/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/02/2020
26/02/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/02/2020
26/02/2020   CFMC - Thông báo Bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life
25/02/2020   CBPF - Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
20/02/2020   CBPF - Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020
20/02/2020   CBPF - Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020
19/02/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/02/2020
19/02/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/02/2020
18/02/2020   CBPF- Thông báo thay đổi nhân viên điều hành quỹ
14/02/2020   CBPF - Báo cáo về hoạt động của Quỹ TT183 - Quý 4.2019
12/2/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/02/2020
12/2/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/02/2020
7/2/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 01/2020
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 01/2020
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 01/2020
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 01/2020
5/2/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/02/2020
5/2/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/02/2020
5/2/2020   Đính chính thông tin Miễn nhiệm Giám đốc Công ty
5/2/2020   Đính chính thông tin Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
30/01/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/01/2020
30/01/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/01/2020
22/01/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/01/2020
22/01/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/01/2020
21/01/2020   Thông báo Bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
20/01/2020   Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q4.2019
20/01/2020   Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q4.2019
15/01/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 4/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý 4/2019
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 4/2019
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 4/2019
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 4/2019
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Qúy 4//2019
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 4/2019
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 4/2019
15/01/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/01/2020
15/01/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/01/2020
10/1/2020   CBPF- Thông báo thay đổi nhân viên điều hành quỹ
10/1/2020   Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020
8/1/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/01/2020
8/1/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/01/2020
8/1/2020   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 12/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 12/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 12/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 12/2019
2/1/2020   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/01/2020
2/1/2020   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/01/2020
2019   0
25/12/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/12/2019
25/12/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/12/2019
18/12/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/12/2019
18/12/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/12/2019
16/12/2019   Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2020
16/12/2019   Thông báo về việc thay đổi cán bộ phụ trách phòng chống rửa tiền
16/12/2019   Thông báo về việc thay đổi Giám đốc Công ty
13/12/2019   Thông báo về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin
11/12/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/12/2019
11/12/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/12/2019
5/12/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 11/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 11/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 11/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 11/2019
4/12/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/12/2019
4/12/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/12/2019
27/11/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 27/11/2019
27/11/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 27/11/2019
20/11/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 20/11/2019
20/11/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 20/11/2019
13/11/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 13/11/2019
13/11/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 13/11/2019
7/11/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 10/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 10/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 10/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 10/2019
6/11/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 06/11/2019
6/11/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 06/11/2019
30/10/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/10/2019
30/10/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 30/10/2019
23/10/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 23/10/2019
23/10/2019   Weekly Net asset value report – Valuation date 23th Oct 2019
18/10/2019   Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q3.2019
18/10/2019   Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q3.2019
18/10/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 3/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý 3/2019
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 3/2019
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 3/2019
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 3/2019
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Qúy 3//2019
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 3/2019
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 3/2019
16/10/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 16/10/2019
16/10/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 16/10/2019
9/10/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/10/2019
9/10/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/10/2019
8/10/2019   Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
8/10/2019   Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
7/10/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 9/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 9/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 9/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 9/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 9/2019
2/10/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/10/2019
2/10/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/10/2019
25/09/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/09/2019
25/09/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/09/2019
18/09/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/09/2019
18/09/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/09/2019
11/9/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/09/2019
11/9/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/09/2019
9/9/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 8/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 8/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 8/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 8/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 8/2019
4/9/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/09/2019
4/9/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/09/2019
28/08/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/082019
28/08/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/082019
27/08/2019   Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
21/08/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019
21/08/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 21/08/2019
16/08/2019   Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2019- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
15/08/2019   Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ
14/08/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/08/2019
14/08/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/08/2019
14/08/2019   Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên 2019
14/08/2019   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2019
14/08/2019   Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2019
9/8/2019   Báo cáo Bán niên Năm 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2019
    2. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Bán niên 2019
    3. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ Bán niên 2019
    4. Báo cáo tài chính Bán niên 2019
    5. Thuyết minh báo cáo tài chính Bán niên 2019
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2019
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2019
9/8/2019   Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
7/8/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 7/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 7/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 7/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 7/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 7/2019
7/8/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/08/2019
7/8/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/08/2019
31/07/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/07/2019
31/07/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/07/2019
25/07/2019   Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
24/07/2019   Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Chubb Life FMC
24/07/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/07/2019
24/07/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/07/2019
19/07/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 2/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính Quý 2/2019
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2/2019
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 2/2019
    4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 2/2019
    5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Qúy 2//2019
    6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 2/2019
    7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 2/2019
19/07/2019   Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q2.2019
19/07/2019   Báo cáo tài chính Q2.2019
17/07/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/07/2019
17/07/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/07/2019
12/7/2019   Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
12/7/2019   Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
12/7/2019   Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
11/7/2019   Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
10/7/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/07/2019
10/7/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/07/2019
5/7/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 6/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 6/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 6/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 6/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 6/2019
3/7/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/07/2019
3/7/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/07/2019
28/06/2019   Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người có liên quan của Người nội bộ
26/06/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/06/2019
26/06/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/06/2019
19/06/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2019
19/06/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/06/2019
18/06/2019   Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ CBPF
17/06/2019   Thông báo Thay đổi Phó Chủ tịch Công ty
12/6/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2019
12/6/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/06/2019
7/6/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 5/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 5/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 5/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 5/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 5/2019
5/6/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2019
5/6/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/06/2019
4/6/2019   Thông báo Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên
4/6/2019   Thông báo Miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
29/05/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019   Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
22/05/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2019
22/05/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/05/2019
15/05/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2019
15/05/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/05/2019
8/5/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2019
8/5/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/05/2019
7/5/2019   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 4/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo tài chính tháng 4/2019
    2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 4/2019
    3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 4/2019
    4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 4/2019
2/5/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2019
2/5/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/05/2019
2/5/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/04/2019
2/5/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tháng – Ngày định giá 30/04/2019
24/04/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2019
24/04/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/04/2019
19/04/2019   Báo cáo tài chính Q1.2019
17/04/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019
17/04/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019
10/4/2019   Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019
10/4/2019   Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019
9/4/2019   Thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ CBPF
5/4/2019   Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
5/4/2019   Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI)
5/4/2019   Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb(CBPF)
4/4/2019   Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
4/4/2019   Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
4/4/2019   Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
27/03/2019   Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019   Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
30/01/2019   Thông báo Bổ nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ
11/1/2019   Biên bản tổng hợp ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb(CBPF)
     
     
8/1/2019   Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
2018  
26/04/2019 Báo cáo thường niên 2018
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
18/01/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q4.2018
18/01/2019 Báo cáo tài chính Q4.2018
25/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
19/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ
13/11/2018 Thông báo về việc Bổ nhiệm thay thế chức danh Kiểm soát viên
6/11/2018 Thông báo về việc Phát hành chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb ra công chúng
1/11/2018 Thông báo về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin
25/10/2018 Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản - Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF tóm tắt hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Điều lệ Quỹ CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
19/10/2018 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q3.2018
19/10/2018 Báo cáo Tài chính Quý 3.2018
14/08/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Bán niên 2018
14/08/2018 Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2018
14/08/2018 Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2018
6/8/2018 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
20/07/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2018
20/07/2018 Báo cáo Tài chính Quý 2.2018
30/04/2018 Báo cáo Thường niên năm 2017
20/04/2018 Báo cáo Tài chính Quý 1.2018
20/04/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2018
   
2017  
30/03/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017
30/03/2018 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017
30/03/2018 Báo cáo Tài chính năm 2017
19/01/2018 Báo cáo Tài chính Quý 4.2017
19/01/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4.2017
19/10/2017 Báo cáo Tài chính Quý 3. 2017
19/10/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3. 2017
14/08/2017 Biên bản giải trình chêch lệch lợi nhuận Bán niên 2017
14/08/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Bán niên 2017
14/08/2017 Báo cáo Tài chính Kiểm toán Bán niên 2017
18/07/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2017
18/07/2017 Báo cáo Tài chính Quý 2.2017
17/07/2017 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
19/04/2017 Báo cáo Tài chính Quý 1.2017
19/04/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2017
18/04/2017 Thông báo về việc thay đổi Trang thông tin điện tử của Công ty
1/3/2017 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
28/02/2017 Thông báo về việc  bổ sung người lao động có chứng chỉ hành nghề (Ông Phạm Minh Thắng)
28/02/2017 Thông báo về việc  chấm dứt HĐLĐ với người lao động có chứng chỉ hành nghề (Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy)
   
2016  
19/04/2017 Báo cáo Thường niên năm 2016
30/03/2017 Báo cáo Tài chính năm 2016
30/03/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016
30/03/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016
20/01/2017 Báo cáo Tài chính Quý 4.2016
19/10/2016 Báo cáo Tài chính Quý 3.2016
15/08/2016 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính CFMC
15/08/2016 Báo cáo tài chính giữa niên độ CFMC
20/07/2016 Báo cáo tài chính Quý 2.2016
16/05/2016 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
19/04/2016 Báo cáo Tài chính Quý 1.2016
22/04/2016 Thông báo về việc thay đổi con dấu công ty
15/04/2016 Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên công ty
15/04/2016 Phụ lục điều lệ sửa đổi tên công ty
15/04/2016  Công văn công bố thay đổi tên 2015
   
2015  
30/03/2016 Báo cáo Tài chính năm 2015
30/03/2016 Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm
20/01/2016 Báo cáo tài chính Quý 4.2015
20/10/2015 Báo cáo tài chính Quý 3.2015
1/10/2015 ACE Life FMC - Điều lệ công ty - Sửa đổi
24/09/2015 Phụ lục sửa đổi điều lệ - Tăng vốn
24/09/2015 ACE Life FMC thông báo tăng vốn điều lệ
24/09/2015  ACE Life FMC - Giấy phép Điều chỉnh Tăng vốn
7/9/2015 Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
14/08/2015 Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính
14/08/2015 Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015
18/04/2015 ACE Life FMC thông báo thay đổi Kế Toán Trưởng
17/07/2015 Báo cáo tài chính Quý 2.2015
17/04/2015 Báo cáo tài chính Quý 1.2015
   
2014  
30/03/2015 Báo cáo Tỉ lệ An toàn Tài chính 2014
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 2014
7/7/2014 Thông báo về việc bổ nhiệm
18/06/2014 Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
18/06/2014 Phụ lục Điều lệ về việc thay đổi trụ sở chính
12/6/2014 Thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử của FMC Life
12/6/2014 Thông báo người được ủy quyền công bố thông tin
12/6/2014 Điều lệ Công ty
12/6/2014 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty