Báo cáo Tài chính

2024    
17/04/2024 Báo cáo tài chính Quý I/2024 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QI/2024  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QI/2024  
29/03/2024  Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2023  
  1. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2023  
  2. Báo cáo  tài chính Kiểm toán Năm 2023  
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2023  
18/01/2024 Báo cáo tài chính Quý IV/2023 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QIV/2023  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIV/2023  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2023  
2023    
19/10/2023 Báo cáo tài chính Quý III/2023 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QIII/2023  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIII/2023  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIII/2023  
14/08/2023 CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2023-Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2023  
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2023  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận bán niên 2023  
18/07/2023 Báo cáo tài chính Quý II/2023 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QII/2023  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QII/2023  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2023  
19/04/2023 Báo cáo tài chính Quý I/2023 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QI/2023  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QI/2023  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QI/2023  
30/03/2023 CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2022  
  1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2022  
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2022  
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2022  
18/01/2023 Báo cáo tài chính Quý IV/2022 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QIV/2022  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIV/2022  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2022  
2022    
18/10/2022 Báo cáo tài chính Quý III/2022 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QIII/2022  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QIII/2022  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIII/2022  
11/08/2022 CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2022-Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2022  
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2022  
15/07/2022 Báo cáo tài chính Quý II/2022 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QII/2022  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QII/2022  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2022  
19/04/2022 Báo cáo tài chính Quý I/2022 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QI/2022  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính QI/2022  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QI/2022  
29/03/2022 CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2021  
  1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2021  
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2021  
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2021  
18/01/2022 Báo cáo tài chính Quý IV/2021 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QIV/2021  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2021  
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2021  
2021    
18/10/2021 Báo cáo tài chính Quý III/2021 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QIII/2021  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2021  
13/08/2021 CFMC - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2021-Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2021  
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2021  
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên 2021  
19/07/2021 Báo cáo tài chính Quý II/2021 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QII/2021  
  2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2021
  3. Biên bản giải trình lợi nhuận QII/2021  
19/04/2021 Báo cáo tài chính Quý I/2021 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QI/2021  
  2. Biên bản giải trình lợi nhuận QI/2021  
30/03/2021 CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2020  
  1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2020  
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2020  
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2020  
19/01/2021 Báo cáo tài chính Quý IV/2020 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính QIV/2020  
  2. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2020  
2020 3. Biên bản giải trình lợi nhuận QIV/2021  
20/10/2020
Báo cáo tài chính Quý 3/2020 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính Q3.2020  
  2. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q3.2020  
14/08/2020 Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2020  
  1. Báo cáo tài chính   
  2. Báo cáo tỷ lệ ATTC  
  3 Biên bản giải trình lợi nhuận  
20/07/2020 Báo cáo tài chính Quý 2/2020 - Chubb Life FMC  
  1. Báo cáo tài chính  Q2.2020  
  2. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận  Q2.2020  
20/04/2020 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q1.2020  
20/04/2020 Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q1.2020  
2019    
15/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019 của Chubb Life FMC  
30/03/2020 CFMC – Báo cáo tài chính Kiểm toán và Biên bản giải trình lợi nhuận Năm 2019  
  1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2019  
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Năm 2019  
  3. Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Năm 2019  
20/01/2020 Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q4.2019   
20/01/2020 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q4.2019   
18/10/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q3.2019  
18/10/2019 Báo cáo tài chính Công ty Quản Lý Quỹ Chubb Life Q3.2019  
14/08/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên  
14/08/2019 Audited Prudential Ratio Statement Half-Year 2019  
14/08/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2019  
19/07/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q2.2019  
19/07/2019 Báo cáo tài chính Q2.2019  
19/04/2019 Báo cáo tài chính Q1.2019  
     
2018    
26/04/2019 Báo cáo thường niên 2018  
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018  
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018  
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018  
18/01/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q4.2018  
18/01/2019 Báo cáo tài chính Q4.2018  
19/10/2018 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q3.2018  
19/10/2018 Báo cáo Tài chính Quý 3.2018  
14/08/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Bán niên 2018  
14/08/2018 Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2018  
14/08/2018 Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2018  
20/07/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2018  
20/07/2018 Báo cáo Tài chính Quý 2.2018  
30/04/2018 Báo cáo Thường niên năm 2017  
20/04/2018 Báo cáo Tài chính Quý 1.2018  
20/04/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2018  
     
2017    
30/03/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017  
30/03/2018 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017  
30/03/2018 Báo cáo Tài chính năm 2017  
19/01/2018 Báo cáo Tài chính Quý 4.2017  
19/01/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4.2017  
19/10/2017 Báo cáo Tài chính Quý 3. 2017  
19/10/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3. 2017  
14/08/2017 Biên bản giải trình chêch lệch lợi nhuận Bán niên 2017  
14/08/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Bán niên 2017  
14/08/2017 Báo cáo Tài chính Kiểm toán Bán niên 2017  
18/07/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2017  
18/07/2017 Báo cáo Tài chính Quý 2.2017  
19/04/2017 Báo cáo Tài chính Quý 1.2017  
19/04/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2017  
     
2016    
19/04/2017 Báo cáo Thường niên năm 2016  
30/03/2017 Báo cáo Tài chính năm 2016  
30/03/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016  
30/03/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016  
20/01/2017 Báo cáo Tài chính Quý 4.2016  
19/10/2016 Báo cáo Tài chính Quý 3.2016  
15/08/2016 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính CFMC  
15/08/2016 Báo cáo tài chính giữa niên độ CFMC  
20/07/2016 Báo cáo tài chính Quý 2.2016  
19/04/2016 Báo cáo Tài chính Quý 1.2016  
     
2015    
30/03/2016 Báo cáo Tài chính năm 2015  
30/03/2016 Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm  
20/01/2016 Báo cáo tài chính Quý 4.2015  
20/10/2015 Báo cáo tài chính Quý 3.2015  
14/08/2015 Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính  
14/08/2015 Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015  
17/07/2015 Báo cáo tài chính Quý 2.2015  
17/04/2015 Báo cáo tài chính Quý 1.2015  
     
2014    
30/03/2015 Báo cáo Tỉ lệ An toàn Tài chính 2014  
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 2014