Tập đoàn Chubb có một bề dày truyền thống trong việc thực hiện các cam kết nhân đạo tại những cộng đồng nơi nhân viên của Chubb sống và làm việc. Chúng tôi tự hào đầu tư nhằm nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương thông qua các chương trình tình nguyện, bảo trợ, tài trợ, đồng góp quỹ và cấp học bổng.

Tập đoàn Chubb hỗ trợ các cộng đồng trên toàn thế giới thông qua các tổ chức nhân đạo do Chubb thành lập và thông qua các chương trình tình nguyện do công ty tài trợ.
Trong năm 2015, các quỹ kết hợp giữa Tập đoàn ACE (cũ) và Tập đoàn Chubb đã tài trợ và trao quà từ thiện trị giá hơn 7,4 triệu USD để hỗ trợ các sáng kiến đổi mới trên toàn thế giới.

Chubb luôn tin tưởng rằng những đóng góp tích cực cho cộng đồng sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho xã hội, nhân viên và cho chính công ty. Quỹ Thiện nguyện của Tập đoàn Chubb chủ yếu tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực giáo dục,xóa đói giảm nghèo,sức khỏe, và môi trường.
Ngoài ra Chubb còn khuyến khích triển khai các chương trình ở cấp địa phương và khu vực, thể hiện cam kết của nhân viên Chubb đối với các nhu cầu của cộng đồng nơi họ đang sống và làm việc. Thông qua các chiến dịch của từng quốc gia, các hoạt động từ thiện địa phương và các chương trình khác trên phạm vi toàn cầu, Chubb ủng hộ nhân viên tham gia hỗ trợ và tình nguyện trong các chương trình như:

  • Chương trình Tình nguyện của Nhân viên Chubb tại Hoa Kỳ: mỗi nhân viên Chubb sẽ đóng góp 40 giờ tình nguyện mỗi năm cho một tổ chức phi lợi nhuận bất kỳ.
  • Chương trình nhân đôi quỹ từ thiện: Chubb sẽ quyên góp bổ sung số tiền bằng giá trị quyên góp mà nhân viên Chubb ở Hoa Kỳ và Bermuda đóng góp cho các tổ chức từ thiện.
  • Quà Từ thiện Cứu trợ thảm họa: Chubb thực hiện các chiến dịch gây quỹ và đóng góp thêm một khoản bằng đúng số tiền quyên góp được từ nhân viên để ủng hộ cho các nỗ lực giảm nhẹ thiên tai trên toàn cầu.
  • Quỹ Pháp quyền của Chubb: Đây là quỹ do các luật sư của Chubb điều hành và được tài trợ thông qua sự đóng góp tình nguyện của các luật sư và chuyên viên pháp chế thuộc Tập đoàn Chubb trên toàn thế giới, đồng thời được tài trợ bởi Quỹ Thiện nguyện của Tập đoàn Chubb, và các công ty luật đối tác của Chubb.Chương trình hợp tác và phối hợp này tạo điều kiện cho Quỹ tập trung các nguồn lực của mình và tạo ra sự khác biệt thực sự cho những tổ chức đấu tranh cho hoạt động thực thi luật pháp trên thế giới.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động từ thiện trên thế giới và tại Hoa Kỳ :
Quỹ Thiện nguyện Chubb
436 Walnut Street, WA10B 
Philadelphia, PA 19106 
philanthropyUS@chubb.com

Để biết thêm thông tin về hoạt động từ thiện ở Bermuda:
Quỹ Từ thiện Chubb - Bermuda 
Chubb Building 
17 Woodbourne Avenue 
Hamilton HM 08 
Bermuda 
philanthropybermuda@chubb.com