Sản phẩm Quỹ

Chubb Life FMC có khả năng thiết kế và quản lý các quỹ đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất.

Quản lý danh mục đầu tư

Chubb Life FMC thực hiện dịch vụ quản lý đầu tư cho các Quỹ Bảo hiểm Nhân thọ cho Chubb Life Việt Nam kể từ khi được thành lập. Quỹ này được đầu tư vào các danh mục tài sản bao gồm trái phiếu, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, đầu tư thỏa thuận và bất động sản tại Việt Nam tùy vào tính chất của mỗi loại sản phẩm bảo hiểm. Chubb Life FMC áp dụng quy trình đầu tư chặt chẽ của công ty trong thực hiện dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho tất cả các khách hàng.