Thông tin về Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI) - chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống.

Định nghĩa

Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI) là một chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống cho phép Nhà Đầu tư có thể tiết kiệm một khoản tiền cố định một cách thường xuyên, định kỳ mỗi tháng bằng cách mua định kỳ các Đơn vị Quỹ. Ở nhiều nước, CSI đã chứng minh được lợi ích với các nhà đầu tư quỹ mở nhờ việc bình quân giá của các khoản đầu tư. Thông qua việc đầu tư vào CSI, các doanh nghiệp có thể thực hiện chương trình phúc lợi bổ sung cho nhân viên hay cá nhân thực hiện tiết kiệm đều đặn nhằm đạt được số tài sản mục tiêu nhất định.

Ví dụ minh họa

Tháng Mức đầu tư Giá bán Số lượng đơn vị quỹ mua được
1 1.000.000 10.500 95,23
2 1.000.000 16.000 65,20
3 1.000.000 9.500 102,56
4 1.000.000 14.000 71,42
Tổng 4.000.000   334,41

Giá bán trung bình/tháng = (10.500 + 16.000 + 9.500 + 14.000)/4 = 12.500,00

Chi phí đầu tư trung bình tính cho mỗi Đơn vị Quỹ = 4.000.000/334,41 = 11.961

Ví dụ trên cho thấy lợi ích của chương trình đầu tư định kỳ CSI với một khoản đầu tư cố định Nhà Đầu tư tự động hưởng lợi mà không cần phải theo dõi giá (NAV) hàng ngày.

Chìa khóa để đạt được lợi ích này là khi số lượng Đơn vị Quỹ được mua nhiều hơn với giá thấp sẽ làm giảm chi phí đầu tư trung bình. Trong trường hợp của ông ABC, chi phí đầu tư trung bình cho mỗi đơn vị trước thời điểm đầu tư định kỳ tháng 3 đạt 13.250VNĐ (mười ba nghìn hai trăm năm mươi đồng) tổng vốn đầu tư vào cuối tháng 4, sau sự phục hồi của NAV/CCQ.

Tuy nhiên, Nhà Đầu tư cần lưu ý rằng NAV/CCQ sẽ biến động. Trước khi thực hiện bất kỳ chương trình đầu tư định kỳ CSI nào, Nhà Đầu tư cần lưu ý rằng chương trình này không đảm bảo mang lại lợi nhuận hoặc không đảm bảo Nhà Đầu tư không bị thua lỗ.

Tại sao Nhà Đầu tư nên tham gia CSI?

  • LÃI KÉP: Tham gia càng sớm giá trị tích lũy càng cao do Nhà Đầu tư được hưởng lãi sinh lãi.

  • TÍNH LINH HOẠT CAO: Nhà Đầu tư có thể chấm dứt chương trình CSI hoặc tăng/giảm số tiền đầu tư định kỳ bất cứ thời điểm nào.
  • KHOẢN ĐẦU TƯ HỢP LÝ: Hàng tháng nếu để dành ra 1 triệu đồng tham gia CSI thì sẽ dễ dàng hơn đầu tư vào tài sản khác cần nhiều vốn hơn.
  • GIAO DỊCH THUẬN TIỆN: Nhà Đầu tư chỉ cần điền Phiếu tham gia chương trình CSI ở lần đăng ký đầu tiên và sử dụng lệnh chờ thanh toán tại các ngân hàng để thực hiện lệnh với số tiền và tần suất thanh toán cố định.
  • TÍNH KỶ LUẬT CAO: Tính kỷ luật là chìa khóa cho đầu tư thành công. Khi tham gia CSI, Nhà Đầu tư đã tự đặt cho mình trách nhiệm phải tiết kiệm một khoản tiền đều đặn và thường xuyên.