CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung
CBPF – Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF
CBPF - Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ
CBPF - Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung
CBPF - Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ sửa đổi bổ sung
Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người có liên quan của Người nội bộ
Thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ CBPF
Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI)
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb(CBPF)
Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
Yêu Cầu Chấm Dứt Chương Trình Đầu tư Định Kỳ (CSI)
Thông Báo Về Việc Thay Đổi
Thỏa Thuận Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ Chubb
Phiếu Hủy Lệnh
25/10/2018   Phiếu Hủy Lệnh
Phiếu Chuyển Nhượng CCQ
Đơn Yêu Cầu Tất Toán Tài Khoản Giao Dịch
Phiếu Lệnh Bán CCQ
25/10/2018   Phiếu lệnh bán CCQ
Phiếu Lệnh mua CCQ
25/10/2018   Phiếu lệnh mua CCQ
Giấy Đề Nghị Đăng Ký Giao Dịch CCQ
Bản cáo bạch tóm tắt