CBPF – Bản cáo bạch tóm tắt CBPF sửa đổi bổ sung 2021

CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung 2021

CBPF – Điều lệ Quỹ CBPF sửa đổi bổ sung 2020

CBPF – Thông báo sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ CBPF

CBPF - Tóm tắt sửa đổi bản cáo bạch Quỹ

CBPF - Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi bổ sung

CBPF - Bản cáo bạch tóm tắt Quỹ sửa đổi bổ sung

Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019

Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019

Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019

Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019

Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ CBPF

Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb(CBPF)

Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)

Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)

Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb

Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)

Yêu Cầu Chấm Dứt Chương Trình Đầu tư Định Kỳ (CSI)

Thông Báo Về Việc Thay Đổi

Thỏa Thuận Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ Chubb

Phiếu Hủy Lệnh

25/10/2018   Phiếu Hủy Lệnh

Phiếu Chuyển Nhượng CCQ

Đơn Yêu Cầu Tất Toán Tài Khoản Giao Dịch

Phiếu Lệnh Bán CCQ

25/10/2018   Phiếu lệnh bán CCQ

Phiếu Lệnh mua CCQ

25/10/2018   Phiếu lệnh mua CCQ

Giấy Đề Nghị Đăng Ký Giao Dịch CCQ

Bản cáo bạch tóm tắt