2024    
07/05/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
19/04/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2024
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2024
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2024
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2024
05/04/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
29/03/2024   Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2023
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2023
19/03/2024   CBPF - Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Năm 2023
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2023
     2. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 25 Năm 2023
    3. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2023
06/03/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/02/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2024 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
18/01/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2023
05/01/2024   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
2023    
07/12/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/11/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
19/10/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý III/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý III/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý III/2023
05/10/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 09/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
11/09/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 08/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
14/08/2023   CBPF - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2023- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
14/08/2023   Báo cáo Bán niên Năm 2023 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2023
    2. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ PL25 Bán niên 2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2023
07/08/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 07/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
19/07/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý II/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý II/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý II/2023
07/07/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 06/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/06/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 05/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
09/05/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
19/04/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2023
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2023
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2023
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2023
07/04/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
30/03/2023   CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2022
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2022
    2.Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2022
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2022
    4. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 25 Năm 2022
    5. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2022
    6. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2022
07/03/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/02/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2023 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
18/01/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2022
09/01/2023   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở
2022    
5/12/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/11/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
18/10/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý III/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý III/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý III/2022
07/10/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 9/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
09/09/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 8/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
11/08/2022   CBPF - Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2022- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
11/08/2022   Báo cáo Bán niên Năm 2022 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2022
    2. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ PL25 Bán niên 2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2022
04/08/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 7/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
18/07/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý II/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý II/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý II/2022
07/07/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 6/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
07/06/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 5/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
10/05/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 4/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
19/04/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý I/2022
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý I/2022
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý I/2022
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý I/2022
07/04/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 3/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
29/03/2022   CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2021
    1. Báo cáo tài chính Kiểm toán Năm 2021
    2.Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2021
    3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Năm 2021
    4. Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ- Phụ lục 25 Năm 2021
    5. Báo cáo của Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Năm 2021
    6. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Năm 2021
07/03/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 2/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
10/02/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 1/2022 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
18/01/2022   Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý IV/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý IV/2021
    2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý IV/2021
    3. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý IV/2021
    4. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý IV/2021

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý III/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 09/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 08/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 07/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 06/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 05/2021 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

CBPF - Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020

CBPF - Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020

CBPF - Báo cáo về hoạt động của Quỹ TT183 - Quý 4.2019

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 8/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb

Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019

Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019