For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X

Công bố Thông tin

2023    
03/11/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q4/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q4/2023
31/07/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q3/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q3/2023
16/05/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q2/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q2/2023
26/04/2023   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022
22/02/2023   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2023
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1/2023
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1/2023
2022    
03/11/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q4/2022
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q4/2022
11/08/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q3.2022
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q3.2022
16/05/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q2.2022
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q2.2022
16/03/2022   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2022
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1.2022
2021    
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1.2022
05/11/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q4.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q4.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q4.2021
20/08/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q3.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q3.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q3.2021
10/05/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q2.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q2.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q2.2021
27/04/2021   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Biên bản họp
    3. Nghị quyết hội Nhà đầu tư thường niên năm 2020
23/02/2021   CBPF - Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
26/01/2021   CBPF - Biên bản và Nghị quyết họp Ban Đại diện Quỹ CBPF Q1.2021
    1. Biên bản họp Ban Đại diện Quỹ Q1.2021
    2. Nghị quyết Ban Đại diện Quỹ Q1.2021
2020    
05/11/2020   Biên bản và Nghị quyết họp Ban đại diện Quỹ Q4.2020
    1. Biên bản họp Q4.2020
    2. Nghị quyết họp Q4.2020
14/08/2020   Biên bản và Nghị quyết họp Ban đại diện Quỹ Q3.2020
    1. Biên bản họp Q3.2020
    2. Nghị quyết họp Q3.2020
27/04/2020   Nghị quyết và Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
    1. Biên bản kiểm phiếu
    2. Biên bản họp
    3. Nghị quyết hội Nhà đầu tư thường niên năm 2019
10/04/2020   CBPF – Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
    1. Thư mời tham dự AGM
    2. Chương trình AGM
    3. Phiếu biểu quyết
    4. Giấy ủy quyền tham dự
    5. Tài liệu AGM
10/04/2020   CBPF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
25/02/2020   CBPF - Thông báo ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
18/02/2020   CBPF- Thông báo thay đổi nhân viên điều hành quỹ
10/01/2020   CBPF- Thông báo thay đổi nhân viên điều hành quỹ
     
2019    
15/08/2019   Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF Người nội bộ
11/01/2019   Biên bản tổng hợp ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb(CBPF)
     
2018    
06/11/2018   Thông báo về việc Phát hành chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb ra công chúng
     
     

Đại hội Nhà Đầu tư